home | disclaimer | sitemap | contact

NIEUWS     PR SELLA     PRODUCTEN     WETENSCHAP     FAQ     CURSUS    

NIEUWS

Archief
Overzicht van nieuws items


3 december 2010

Mededeling: De laatste cursus van 2010 met de titel: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies.", is afgerond. In totaal heeft PR Sella, in samenwerking met de Dr. G.J. Van Hoytema Stiching, nu 248 mensen een deelname certificaat mogen verstrekken. In verband met de aanhouden de vraag van ergo- en fysiotherapeuten, rolstoeladviseurs, indicatiestellers, orthesebouwers en anderen, zullen er in 2011 opnieuw cursussen worden uitgeschreven. Begin januari 2011 zullen de precieze data bekend zijn.

 

16 juni 2010

Mededeling: De 2 resterende cursussen "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies.", zijn op enkele plaatsen na volgeboekt.

Cursus 11: 16 en 30 september 2010 (enkele inschrijvingen mogelijk)
Cursus 12: 11 en 25 november 2010 (enkele inschrijvingen mogelijk)
 
Om voor eventuele geïnteresseerden toch nog een mogelijkheid te bieden de cursus dit jaar te volgen, is er een extra cursus toegevoegd:
 
Cursus 13: 18 november en 2 december (inschrijving mogelijk)
 
Wanneer het minimum aantal van 10 cursusisten hiervoor niet wordt gehaald, zal de cursus worden doorgeschoven naar volgend jaar. Cursusdata hiervoor zijn nog niet bepaald, deze worden na de zomervakantie vastgelegd.

De meest recente cursusfolder kan worden gedownload onder "downloads".

 

7 juni 2010

Gebeurtenis: De evaluatie van de 10e cursus is bekend gemaakt door de Dr. G.J. Van Hoytema Stichting. Hierbij zijn o.a. de volgende opmerkingen gemaakt in de door de cursisten ingevulde evaluatieformulieren:

"Zeer goed verzorgd! De locatie zou iets centraler mogen, echter een prima initiatief om een shuttle-transport te verzorgen van Hengelo CS naar de cursuslocatie in Oldenzaal. "Open"-discussie, waarbij Harrie Staarink erg overtuigd is van zijn ideeën. Enthousiast gebracht! Af en toe te technisch in relatie tot mijn kennis en functie. Harrie vertelt erg enthousiast en boeiend waardoor je aandacht, ondanks veel theorie, er goed bij blijft. Meer variatie van docenten, op een gegeven moment dwaalde ik soms weg in het verhaal. Goede hand-outs! Ik zou het leuk gevonden hebben als er nog iets meer over de ervaringen in de praktijk verteld zou zijn. Mooie cursuslocatie."

De cursus is verder beoordeeld op een aantal aspecten: vakinhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch. In zijn totaliteit is de cursus beoordeeld als goed tot zeer goed.

De gemaakte opmerkingen worden natuurlijk meegenomen naar volgende cursussen, zodat we de cursus iedere keer nog weer beter kunnen afstemmen op de verwachtingen en kwaliteiten van de deelnemers.

 

3 juni 2010

Gebeurtenis: De tweede dag van de 10e cursus: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies." is afgerond. De achtergronden en principes van "zitondersteuning", met name toegespitst op drukverdeling, zijn toegelicht met schuimmodellen en praktische voorbeelden. Met behulp van enkele meetgereedschappen is een demonstratie gegeven van het SMS Zitadvies, een protocol voor het kunnen toepassen van de theorie in de praktijk. Daarbij zijn tevens twee concrete casussen behandeld. De eerste casus betreft een situatie aangedragen door een van de cursisten zelf. Omdat de twee cursusdagen niet aansluitend worden gehouden, maar met een tussenperiode van twee weken, kan er deze tweede cursusdag worden ingegaan op problemen die cursisten zelf in de praktijk tegenkomen en hoe deze problemen kunnen worden aangepakt en tot welk resultaat dit heeft geleid. De tweede casus is toegelicht door cliënte zelf, eerder voorzien van een adequate zitvoorziening door PR Sella.

 

20 mei 2010

Gebeurtenis: De eerste dag van de 10e cursus: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies.". 19 Cursisten volgen de theorie van het nieuwe zitten , waarbij deze dag "zithouding" centraal staat. Naast de theorie worden in de middag de twee specifieke zithoudingen "net-stabiele zithouding" en de "indivduele voorkeurshouding" door de cursisten zelf ervaren in de workshop-rolstoelen.

 

1 maart 2010

Mededeling: PR Sella heeft in samenspraak met de Dr. G.J. Van Hoytema Stichting bepaald dat cursus 9 "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies.", oorspronkelijk gepland op 11 en 25 maart komt te vervallen. Alle reeds ingeschreven deelnemers worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld en in overleg worden zij bij een van de drie overige cursussen ingeschreven.

Cursus 9: 11 en 25 maart 2010 (vervalt)
Cursus 10: 20 mei en 3 juni 2010 (inschrijving nog mogelijk)
Cursus 11: 16 en 30 september 2010 (inschrijving nog mogelijk)
Cursus 12: 11 en 25 november 2010 (inschrijving nog mogelijk)

De meest recente cursusfolder kan worden gedownload onder "downloads".

 

4 februari 2010

Gebeurtenis: De tweede dag van de 8ste cursus: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies." is afgerond. Terugkomend op de eerste cursusdag is een door een van de deelnemers meegenomen rolstoel met standaard zitvoorziening bemeten. Na het in het kort bespreken van enkele ervaringen aangaande zithouding is gestart met het onderdeel drukverdeling. Het theoretische deel van de cursus over drukverdeling en decubitus is als goed tot zeer goed beoordeeld. Met name de gebruikte schuimmodellen om inzichtelijk te maken wat er nu precies gebeurd met kussens en de daarmee samenhangende drukverdelende eigenschappen werden erg gewaardeerd. De bijdrage van dr. Jasper Reenalda waarbij hij heeft gesproken over het ontstaan en voorkomen van decubitus in relatie tot conclusies uit zijn promotieonderzoek, bracht voor de cursusdeelnemers toch een aantal interessante nieuwe feiten aan het licht. Het praktische deel van tweede cursusdag stond naar aanleiding van opmerkingen van deelnemers uit voorbije cursussen in het teken van twee specifieke gevalsbehandelingen.

De eerste casus is met medewerking van de cliënt zelf uitgebreid behandeld, waarbij het reeds eerder uitgevoerde SMS Zitadvies nogmaals als protocol is doorlopen en de zitvoorziening die reeds in gebruik in navolging van het uitgebrachte advies van PR Sella, is geëvalueerd.

De tweede casus is toegelicht door een van de deelnemers (ergotherapeut) zelf, waarbij PR Sella op verzoek een twee weken voor de cursus op verzoek een SMS Zitadvies heeft uitgebracht inclusief interventie. Ter illustratie is een korte impressie film vertoond.

 

21 januari 2010

Gebeurtenis: De eerste dag van de 8ste cursus: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies." is afgerond. Wederom hebben 22 cursisten het eerste deel van de cursus met veel enthousiasme gevolgd. Enkele opmerkingen van de deelnemers na afloop zijn:

- "Heldere uiteenzetting aangaande de algemene uitgangscriteria voor zithouding."

- "In de praktijk kan ik deze theorie zeker gebruiken."

- "Erg concreet, misschien hier en daar een wel heel erg duidelijke goed-fout instelling."

- "Heerlijke en goed verzorgde lunch!"

Over 2 weken volgt de tweede cursusdag over drukverdeling en het SMS Zitadvies.

 

4 januari 2010

Nieuwe cursusdata: PR Sella heeft in samenspraak met de Dr. G.J. Van Hoytema Stichting de vijf nieuwe 2-daagse cursussen uitgeschreven: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies."

Cursus 8: 21 januari en 4 februari 2010 (maximum aantal deelnemers bereikt)
Cursus 9: 11 en 25 maart 2010 (inschrijving nog mogelijk)
Cursus 10: 20 mei en 3 juni 2010 (inschrijving nog mogelijk)
Cursus 11: 16 en 30 september 2010 (inschrijving nog mogelijk)
Cursus 12: 11 en 25 november 2010 (inschrijving nog mogelijk)

De nieuwe cursusfolder kan worden gedownload onder "downloads".

 

7 december 2009

Gebeurtenis: de Van Hoytema Stichting geeft de evaluatieresultaten van de laatste cursus: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies." De gehele cursus is door de cursisten als goed tot zeer goed beoordeeld op zowel vakinhoudelijke, onderwijskundige als organisatorische aspecten. Hierbij zijn wel een aantal opmerkingen geplaatst waarmee in de volgende cursussen zeker invullen aan gegeven zal worden, met name het behandelen van nog meer praktijkvoorbeelden is gewenst. Met name door de grote hoeveelheid toepasbare theorie die behandeld wordt, kan dit in de volgende cursus integraal worden meegenomen op de tweede cursusdag. Verder is de opmerking geplaatst dat er in de cursus een heel duidelijk oordeel wordt gegeven over wat goed is en wat niet goed is. Er ontstond hierbij een natuurlijk spanningsveld over het sluiten van compromissen in de praktijk en het vasthouden aan stelregels die de theorie voorschrijft. In de discussie tijdens de afsluitende borrel is daarbij duidelijk geworden dat de theorie duidelijk gedefinieerde handvatten biedt voor de gevalsbehandelingen, maar dat er daarbij naar inzicht van de behandelaar ruimte moet blijven voor wensen van de cliënt zelf of de mensen daarom heen. Bij deze afweging moet men wel heel duidelijk het zwaarst laten wegen wat ook daadwerkelijk het zwaarst zou moeten zijn...

 

3 december 2009

Gebeurtenis: De tweede dag van de 7de cursus: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies." is afgerond. Het bespreken van enkele ervaringen van de deelnemers zelf in de afgelopen 2 weken is uitgebreid aan de orde gekomen. Een van de deelnemers vertelde aan de hand van een foto de positieve invloeden op haar cliënt van een houdingsaanpassing die volgens de behandelde theorie is uitgevoerd. Verder is het begrip "drukverdeling" uitgediept en vertaald naar de werking van verschillende zit- en rugondersteuningen. Ook de demonstratie van het SMS Zitadvies dat in de praktijk al gebruikt wordt werd goed ontvangen.

 

19 november 2009

Gebeurtenis: De eerste dag van alweer de 7de cursus: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies." is afgerond. Het college van de heer Harry Staarink en de workshop over zithouding zijn met veel enthousiasme ontvangen door de 22 cursisten. Met name de wisselwerking theorie en toepassing in de praktijk heeft geleid tot een aantal interessante discussies. "Iedere groep reageert toch weer anders", aldus Staarink, "de mensen in deze groep hebben duidelijk een bepaalde cliënt in beeld bij de verschillende behandelde houdingsaspecten, waarbij men zich afvraagt of de theorie ook voor deze cliënten praktisch toepasbaar is." Het enthousiasme van zowel cursisten als Staarink heeft wel geleid tot een iets latere afsluittijd, maar dit werd door niemand als probleem ervaren. Over 2 weken volgt de tweede cursusdag over drukverdeling en het SMS Zitadvies.

 

5 november 2009

Mededeling: Door PR Sella wordt een shuttle-transport georganiseerd voor het ophalen en wegbrengen van cursisten voor de aankomende cursus (19 november en 3 december 2009). Vanaf 9:15 uur zal een busje aan de noordkant van het station Hengelo CS staan, om een ieder die met het openbaar vervoer reist naar de cursus locatie "Valkenaer" in Oldenzaal te brengen. Na de cursus en na de 20 minuten durende rit, worden de aangemelde cursisten rond 15:30 - 15:45 uur weer op het station Hengelo CS afgezet.

 

1 oktober 2009

Mededeling: In samenwerking met de Dr. G.J. Van Hoytema Stichting is er voor de cursus: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies." wederom accreditatie mogelijk. Fysiotherapeuten 10 punten onder nummer 5377. Ergotherapeuten 10 punten.

Support beurs 2008

 

Een impressie van onze stand en demonstratie van het SMS Zitadvies tijdens de Support beurs, van 16 t/m 19 april 2008.

en impressie van onze stand en demonstratie van het SMS Zitadvies tijdens de Support beurs, van 16 t/m 19 april 2008.

 

Welzorg heeft ons uitgenodigd om ons SMS Zitadvies te demonstreren. Welzorg is een grote hulpmiddelenleverancier en de eerste die op grote schaal gebruik zal gaan maken van de mogelijkheden van het SMS Zitadvies.

Door zowel de eindgebruikers als de professionals is zeer positief gereageerd op de mogelijkheden die het SMS Zitadvies biedt. Tijdens de beurs zijn 34 mensen voorzien van een SMS Zitadvies, waar bij 26 mensen is geconstateerd dat hun huidige zitvoorziening niet adequaat was. Voor 6 mensen was dit kritisch en slechts 2 mensen hadden een adequate voorziening.

 

 

 

 

 

'Willie zit na 21 jaar weer rechtop'

Twentsche Courant Tubantia, Telegraaf en het SBS6-programma Hart van Nederland besteedden in december aandacht aan het nieuws over Willie ten Holder die met behulp van het SMS Zitadvies van PR Sella nu na 21 jaar weer kan zitten.

Door op de verschillende links onder het artikel te klikken, kunt u dit item in de uitzending van Hart van Nederland bekijken, het filmpje op de website van de Twentsche Courant Tubantia bekijken of het uitgebreide artikel in de krant lezen.

 

Klik hier om het filmpje te bekijken dat op woensdag 19 december in Hart van Nederland op SBS6 te zien was. 
Klik hier en blader naar pagina 6 en 7 om het krantenartikel van vrijdag 14 december in de zorgbijlage 'Leven & Laten Leven' van de Twentsche Courant Tubantia te lezen
Bekijk het filmpje met interview op hun website.

 
Onderstaande samenvatting van het artikel stond op de website van Twentsche Courant Tubantia op vrijdag 14 december 2007:

WINTERSWIJK - Willie ten Holder (60) uit Winterswijk kan voor het eerst na 21 jaar weer rechtop zitten.

Tot voor kort moest hij zich vooroverliggend op een elektrische brancard verplaatsen. Dankzij een uitvinding van enkele vooruitstrevende ondernemers en specialisten van revalidatiecentrum Het Roessingh zit hij nu weer in een normale rolstoel.

Ten Holder was dakdekker van beroep en belandde na een bedrijfsongeval uiteindelijk in 1986 met een hoge beenamputatie in de rolstoel. Doorligwonden maakten hem uiteindelijk het zitten onmogelijk. Onder leiding van revalidatieartsen is nu meetapparatuur ontwikkeld, waarmee voor elke patiënt met doorligwonden zeer exact op maat een speciaal zitkussen kan worden gemaakt, dat het lichaam ondersteunt zonder de huid te irriteren.

Volgens de Oldenzaalse ondernemer Louis Huttenhuis van het bedrijf PR Sella bestaat deze meetapparatuur nog nergens ter wereld. Met de introductie ervan bij ergotherapeuten en fysiotherapeuten wil hij volgend jaar in Oost-Nederland beginnen.

- Een uitvoerige reportage over dit onderwerp vindt u in onze zorgspecial Tplus Leven & Laten leven die vandaag als afzonderlijke bijlage bij uw krant wordt bezorgd.

 Wetenschappelijk onderzoek
Stappenplan SMS Zitadvies
Meethandleiding
Bepalen symmetrie zithouding
Artikel Telegraaf 25-03-'08
Demo Dynasitstoel
Artikel UT-Nieuw 21-06-'07
Dynasit Flyer (English)
2011: Goede zithouding leidt tot kostenbesparing zorg
Productinformatie SMS Zitadvies
Specificatie Rughoek meetbeugel
Specificatie Zittinghoek meetbeugel
Boeken
Meetgereedschap
SMS Zitadvies
  PR-SELLA BV - AINSWORTHSTRAAT 21B - 7575 BS - OLDENZAAL - 0541 539108 - INFO@PR-SELLA.NL